Alan Adı Uyuşmazlıkları Ve Alternatif Çözüm Yolları

 • “İlk gelen ilk alır ”  kuralının uygulanması
 • Tescil esnasında talep edenden bu adla ilgili yasal bağıntıyı kanıtlayacak herhangi bir belge talep edilmemesi
 • Tescil ettirilen bir alan adının, başka bir kişi ya da kuruluşa ait bir isim, unvan, marka gibi tanımlayıcı şahsi ya da fikri mülkiyet hakkının, aynısı ya da benzerini içermesi bu uyuşmazlıkları doğurmuştur

Belirtilen biçimde haksız olarak tescil edilen bu alan adları çoğunlukla maddi bir çıkar elde etmek için çok yüksek meblağlarla –tescil maliyetini aşan rakamlarla- açık arttırmaya konulmakta, bazen de direkt hak sahibine yönelik olarak satışa sunulmaktadır. Kimi zamanda tescil kullanılarak haksız rekabet içeren ya da hak sahibini kötüleyici kullanımlarla hak sahiplerine zarar verilmektedir.

   

 • Alan adını kendi adına kayıt ettiren kişi, söz konusu alan adını kullanarak işletebileceğiniz bir web sitesi işletmenize engel olur.
 • Son kısmı söz konusu alan adı ile biten e-posta hesapları yaratarak üçüncü kişilere sizin tarafınızdan gönderilmiş izlenimi yaratan e-postalar gönderebilir. Örneğin; admin@sirketismi.com, info@sirketismi.com , muhasebe@sirketismi.com gibi.
 • Adınızı içeren alan adını kullanarak işletilecek web sitesi altında, şahsınızla bağdaştırmak istemeyeceğiniz içerik yayınlayabilir. Örneğin; itibarı zedeleyici, rakiplerinizin görüş ve ürünlerini yansıtan, ahlaka aykırı, siyasi içerikli vb. türde web sayfaları.

 
Uyuşmazlık Çözüm Yolları:
ICANN altında domain name (alan adı)  tescil eden (registrars) kuruluşlar bulunmaktadır. Önceden sadece Network Solutions Inc. şirketi bu işte mevcut ve yetkili iken; Internet kullanımın artması zamanla tescil işini gerçekleştiren kuruluşların da artmasını sağladığı gibi bu işlemin maliyetleri de oldukça düşürmüştür.

http://www.icann.org/en/registrars/accreditedlist.html
 
İnternetin her geçen gün yaygınlaşması ve gelişmesi alan adlarının tesciline ilişkin kurallarla ilgili yeni düzenlemeler yapılmasını gerektirmiş ve 24 Ekim 1999 tarihinde ICANN tarafından “internet alan adı uyuşmazlıklarının çözümü” konusunda bir dizi kuralı kapsayan bir yönetmelik (UDRP-Alan Adı Uyuşmazlıkları Yeknesak Kuralları –buraya UDRP Rules link olarak konulabilir) yayınlanmıştır.

ICANN ‘a bağlı olarak internet alan adı tescil işlemlerini gerçekleştiren her kuruluş ve bu kuruluşlardan hizmet alan her gerçek ve tüzel kişi bu kurallara tabi kılınmıştır.
 
İnternet Alan Adları Uyuşmazlıklarının Çözümü
Her iki tarafın iradesi aranmaksızın ICANN tarafından 1999 yılında yayınlanan ve tüm gTLD internet alan adı uyuşmazlıklarının tabi olduğu kurallar (UDRP) çerçevesinde gerçekleştirilen tek taraflı bir şikayet (başvuru) ile konunun çözüm mercii önüne getirilmesidir.

Bir domain adını tescil ettirmek için başvurulduğunda veya mevcut bir domain adı tescilinin yenilenmesi istendiğinde başvuran kişiler

aşağıdaki beyanları vermiş sayılırlar:

   

 • Tescil anlaşmasında yapılan tüm açıklamaların tam ve doğru olduğu,
 • Bilindiği kadarı ile domain adının tescil edilmesinin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediği,
 • Domain adının yasa dışı bir amaç için tescil ettirilmediği,
 • Domain adının ilgili yasaları veya yönetmelikleri bilerek ihlal edilecek şekilde kullanılmayacağı,
 • Domain adının başkalarına ait hakları ihlal edip etmediğini belirleme sorumluluğunun tescil ettirene ait olduğuna ilişkin
 • Yine ICANN Yönetmeliği’ ne göre tescil yapan kuruluşlar domain tescillerini ancak aşağıda belirtilen durumlarda iptal etmekte, devretmekte ve değiştirmektedir
 • Tescil ettirmek isteyen kişiden veya yetkili temsilcisinden yazılı veya elektronik ortamda böyle bir talimat aldığında,
 • Yargı yetkisine sahip bir mahkemeden veya tahkim kurulundan böyle bir emir alındığında ;ve/veya
 • Taraf olunan ve ICANN ‘ın Yönetmeliği’ ne ya da ICANN’ın daha sonra tanzim edebileceği bir yönetmelik versiyonuna göre herhangi bir idari işlem yapan bir hakem heyetinin (İdari Kurul)  böyle bir kararı alındığında
 • Tescil anlaşması ve diğer yasal kurallar

 

UDRP sisteminden faydalanabilmek ve sonuç alabilmek için hak sahipleri ICANN tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan herhangi birisine başvurarak;

   

 • Karşı tarafça tescil ettirilen domain name’in kendisine ait bir marka, ticaret unvanı, kişi adı v.b. bir hakkı içerdiği, bu hak ile domain name’ in aynı ya da benzer olduğunu,
 • Karşı tarafın bu ad ile herhangi bir yasal bağlantısının bulunmadığını
 • Alan adının kötü niyetli olarak tescil edildiğini ve kullanıldığını ispatlamak zorundadır.

 
KÖTÜ NİYETLİ TESCİL VE KULLANIM:
 
Sınırlı olmamak kaydı ile,

 • Domain tescilinin esasen ticari veya hizmet markası sahibi olan davacıya veya davacının rakibine, alan adının belgelenmiş tescil ve alan adı ile doğrudan bağlantılı masraflarını aşan bir meblağ karşılığında satma, kiralama veya alan adı tescilini diğer bir şekilde devretme amacıyla yapılmış olduğunu gösteren haller;
 • Alan adı tescili, mal veya hizmet markası sahibinin markasını alan adında kullanmasını engellemek amacıyla yapılmış ve bunu yaparken ticari gaye ile hareket edilmesi
 • Alan adı tescilinin esasen rakiplerden birisine zarar vermek amacıyla yapılmış olması,
 • Alan adını kullanarak bir web sitesinin ve bu ortamda sunulan mal veya hizmetin desteklenmesi, ilişkisi, teşviki ve kaynağı açısından davacının markası ile karıştırılma tehlikesi yaratmak suretiyle web sitesine internet kullanıcılarını ticari kazanç temin etmek gayesiyle kasten çekme teşebbüsünde bulunulması,  kötü niyet olarak kabul edilir.

Söz konusu durumlar delillerle ispatlandığında uyuşmazlık konusu alan adı hak sahibinin talebine göre iki sonuç ortaya çıkar:

 •  Transfer: Uyuşmazlık konusu alan adının hak sahibine transfer edilmesi
 •  Hükümsüzlük: Tescilin hükümsüzlüğü yönünde karar oluşturulmasıdır.

Yetkili kuruluşlarca verilen bu kararlar için herhangi bir temyiz yolu söz konusu değildir. Peki, daha sonraki gelişim nasıldır? Aleyhine karar verilen kişi için herhangi bir hak arama yolu yok mudur? soruları akla gelebilir.

UDRP kurallarına göre şikâyeti gerçekleştiren kişi (complainant) , başvuru formunu doldururken bu şikâyetinin sonucunda verilen karar için karşı tarafın başvurabileceği yasal yollara ilişkin olarak yargı yerini belirlemektedir. Buna göre yargı yetkisi:

 • Alan adını tescil eden (registrar) şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme olabildiği gibi
 • karşı tarafın yani davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi de olabilmektedir ve karşı tarafın aleyhine verilen karara karşı 10 iş günü içerinde belirtilen yetkili mahkemede dava açma hakkı söz konusudur.

UDRP konusunda çözüm mercileri ICANN tarafından belirlenmiş aşağıda belirtilen beş kuruluştur:

 • Asian Domain Name DisputeResolutionCentre [ADNDRC]  28 Şubat 2002 tarihinden bu yana UDRP uyuşmazlıklarının çözümünde yetkili olan bu kuruluşun Beijing , Honk Kong ve Seul olmak üzere üç ofisi bulunmaktadır.
 • TheNationalArbitration Forum [NAF] Merkezi ABD olan bu kuruluş 23 Aralık 1999 tarihinden bu yana UDRP uyuşmazlıklarının çözümü konusunda hizmet vermektedir.
 • WorldIntellectualPropertyOrganization [WIPO] 1 Aralık 1999 yılından bu yana UDRP uyuşmazlıklarının çözümü konusunda çalışan ve bugüne dek bu konuda en çok başvurulan ve uyuşmazlık çözümleyen kuruluştur.
 • TheCzechArbitrationCourt (CAC) Aslen .eu konusundaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda tek olarak yetkilendirilmiş olan bu kuruluş Ocak 2009 tarihinden itibaren UDRP uyuşmazlıklarını içeren şikayetleri de kabul etmeye başlamıştır.
 • Arab Center for Domain Name Dispute Resolution (ACDR)1 Ocak 2014 tarihinden itibaren UDRP uyuşmazlıklarının çözümü konusunda yetkili kılınmıştır.

SÜRE

 • Yaklaşık 56 gün
 • Şikayete cevap için karşı tarafa tanınan süre 20 gün
 • Hakemlerin karar yazma süresi 14 gün
 • Geri kalan süre prosedürel işlemler, e-UDRP sistemi ile daha da kısalmıştır.