Ulusal Başvurular

Türk Patent Enstitüsü, marka tescilinde yetkili kurumdur. Marka tescil talebinde bulunurken markanın üzerinde kullanıldığı ürün ya da hizmetlerin belirtilmesi zorunludur.

 

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan bir marka tescil başvurusu öncelikle 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinde sayılmış olan mutlak ret nedenleri bakımından incelenmektedir. Tescile engel bir durum mevcut değilse markanın Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilmektedir. Markanın bültende yayınlandığı tarihten itibaren 3 aylık süre içinde, marka üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden başka kişiler tarafından itiraz edilmediği taktirde tescil kesinleşmekte ve marka, markalar siciline kaydedilerek tescil belgesi düzenlenmektedir.

 

Markaların Koruma Süresi

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre 10’ar yıllık dönemler halinde yenilenerek herhangi bir sınırlama olmaksızın uzatılabilmektedir.

 

Markaların Koruma Kapsamı

Marka sahibinin;

  1. Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılmasını;
  2. Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılmasını,
  3. Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde, tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikte herhangi bir işaretin kullanılmasını önleme yetkisi vardır.

Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması Durumu

Tescilli bir marka, başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma ve üretim hakları lisans konusu olabilir, haciz ve rehin edilebilir. Belirtilen işlemlerin sonuç doğurabilmesi için TPE marka siciline şerh edilmesi gereklidir.

 

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  • Marka örneği ( 7×7 cm ya da 5×5 cm boyutlarında renkli ya da siyah beyaz)
  • Markanın üzerinde kullanılacağı ürün ya da hizmetlerin listesi.
  • Başvuru sahibine ait faaliyet belgesi ( Vergi dairesi, ticaret sicil memurluğu, esnaf ve sanatkarlar odası, sanayi odası ya da ticaret odasından alınmış)
  • Vekaletname ve imza sirküleri

Marka Ön Araştırması
Marka tescil başvurularının sağlıklı olarak sonuçlandırılabilmesi için başvuru öncesi markanın üzerinde kullanılacağı ürün ya da hizmetler belirtilerek Türk Patent Enstitüsü Marka Veri Tabanında ön araştırma yaptırılmakta ve sonuçları marka bazında değerlendirilmektedir. Ön araştırma raporunda markanın aynı ya da benzeri için daha önceden alınan tesciller ve yapılan başvurular görülebilmektedir.
Marka ön araştırmasının yapılabilmesi için markanın üzerinde kullanılacağı ürün ya da hizmetlerin belirtilmesi, marka örneğinin verilmesi, ön araştırma harç ve ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Ön araştırma işlemi başvuru tarihinden itibaren 2-3 gün içersinde sonuçlandırılmaktadır.