Top

Patent Belgesi Sahibi Olmanın Şartları

 1. Dünyada yeni olma,
 2. Sanayiye uygulanabilme, ve
 3. Tekniğin bilinen durumunu aşma

kriterlerine uygun olan buluşların sahiplerine belirli bir süre boyunca (genellikle 20 yıl), buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Patent Belgesi Sahibi, Patent Konusu Ürünü ya da Yöntemi; 

 1. Üçüncü kişilerin üretmesini, satmasını, kullanmasını veya ithal etmesini ya da bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurmasını engelleme hakkında sahip olur.
 2. Lisans anlaşmaları yoluyla iç ya da dış piyasalarda değişik şekillerde pazarlayarak gelir elde edebilir.
 3. Kendi pazar alanında kimseye lisans vermeyerek tek kaynak (tek üretici) olma ve rakiplerinin pazar hacmini daraltma şansına sahip olur.

Patent Başvuru Sistemleri; 

 • Ulusal Patent Başvurusu (Türkiye’de geçerli),
 • Herhangi bir yabancı ülkede yapılacak yerel patent başvurusu,
 • Avrupa Patenti Başvurusu (En fazla 43 Avrupa ülkesine yönlendirilebilir),
 • Uluslararası Patent Başvurusu (PCT – 100’den fazla (152) üye ülkeye yönlendirilebilir)

Patent Takibi;
Patent Takibi yapılmasının girişimcilere sunacağı başlıca avantajlar;

 • Yerli ya da yabancı rakiplerinin sahip olduğu teknolojinin izlenmesi,
 • Faaliyet alanındaki son teknolojik gelişmelerin tespiti,
 • İthal edilmesi düşünülen teknolojilerin ayrıntılı irdelenebilmesi imkanı.

Patent Hakkına Tecavüz Nedir? 

 • Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek,
 • Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak ile uygulamaya koyma suretiyle kullanmak,
 • Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için elde bulundurmak,
 • Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,
 • Belirtilen fillere iştirak veya yardım ile bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fillerin yapılmasını kolaylaştırmak,
 • Kendisinde bulunan veya haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak,

Patent ile Korunamayacak Buluş Konuları Nelerdir? 

 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel metotlar;
 • Zihni, ticari veya oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
 • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar;
 • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
 • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri

Patent Başvurusu İçin Gerekli Belgeler; 

 • Başvuru dilekçesi,
 • Buluş konusunu açıklayan tarifname,
 • Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler,
 • Tarifnamede atıf yapılan resimler,
 • Özet
Web Tasarım Demircode | Demircode.com