Top

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

I. Açıklama

 

Bu Metin, İstanbul Patent A.Ş. (“İstanbul Patent”)’nin aşağıda sayılan kişiler hakkında Kişisel Verileri (aşağıda tanımlanmıştır) nasıl topladığını, kullandığını, başkalarıyla paylaştığını ve başka şekilde nasıl işlendiğini açıklamaktadır:

 1. İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizi ziyaret eden kişiler (her biri “Site” olarak anılacaktır);
 2. Müvekkillerimizin ve/veya potansiyel müvekkillerimizin irtibat kişileri;
 3. İş başvurusunda bulunan ya da irtibata geçen kişiler;
 4. İstanbul Patent’e mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler ve
 5. İstanbul Patent’in hakkında Kişisel Veri elde ettiği diğer kişiler.

 

Bu Gizlilik Bildiriminde “Kişisel Veriler“, İstanbul Patent A.Ş. tarafından veri sorumlusu olarak işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 

İstanbul Patent yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacıyla, müşterilerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işleme, saklama ve aktarma işlemlerine tabi tutabilmektedir. İstanbul Patent, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) düzenlemelerine göre veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği bu hallerde, Kanundaki düzenlemelere ve özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak gerekli önlemleri almaktadır. 

 

İstanbul Patent, KVKK’nın 6. maddesinde sayılan özel nitelikli kişisel verileri toplamaz ve işlemez. 

 

Veri Sorumlusu: İstanbul Patent A.Ş.

Adres: Büyükdere Cad., Plaza 33, No.33/16, Kat.7, Şişli, İstanbul.

MERSİS No.: 0481-0602-2710-0001

Ticaret Sicil No.: 373184-0

Tel: 02122417272

Web sitesi: istanbulpatent.com

 

Bu kapsamda İstanbul Patent, KVVK’nın 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan düzenlemelere uyumlu olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek maksadıyla aşağıda yer alan bilgilendirme metnini bilgilerinize sunmaktadır.

 

II. Kişisel verilerinizin işlenme amacı

 

Kişisel Verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda ilgili hukuki sebeplere dayanarak topluyor ve işliyoruz:

 • İşe alım ve hizmet sağlayıcı yönetimini sağlamak ve gelişim süreçlerini yönetmek için iş adaylarına ilişkin verileri ve uyumluluk verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, işe alım ve gelişim süreçlerinin yönetimi ile tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak amacıyla işlenmektedir. Bu amaçlarla söz konusu veriler ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, tabi olduğumuz hukuki yükümlülükleri yerine getirmek ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde işlenmektedir.
 • Fikri mülkiyet ve haksız rekabet hukuku alanında danışmanlık hizmeti sunmak için temel verileri, kayıt verilerini, müvekkil hizmet verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, müvekkillerimiz ile olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması nedeniyle işlenmektedir.
 • İş faaliyetlerimizi yürütmek ve müvekkil ilişkilerimizi yönetmek için temel verileri, kayıt verilerini, müvekkil hizmet verilerini, uyumluluk verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, müvekkillerimiz (örneğin faturaları düzenleme ve işleme) ve tedarikçilerimizle (İstanbul Patent’in mal ve hizmet tedarikini yönetmek) olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması nedeniyle işlenmektedir.
 • Sitelerimizi daha kullanışlı hale getirmek için cihaz verilerini kullanıyoruz. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, Sitemizdeki mevcut düzeni ve bilgileri geliştirmemize yardımcı olmak ve Site kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için Sitemizin nasıl kullanıldığını izliyoruz.
 • Sitelerimizin ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini ve etkin çalışmasını sağlamak için temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, Sitelerimizde dolandırıcılık, diğer suçlar ve kötüye kullanımın tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için Sitelerimiziz nasıl kullanıldığını izliyoruz. Bu işleme faaliyeti aracılığıyla Sitelerimizi güvenle kullanabilmenizi sağlıyoruz.
 • Bilgilendirme hizmetleri sağlamak amacıyla; sizi etkinliklerimiz, konferanslarımız, webinarlarımız, seminerlerimiz, hukuk bültenlerimiz ve hukuki gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla, temel verileri ve kayıt verilerini kullanıyoruz. Gerekmesi halinde açık rızanıza istinaden veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde size, özel ve ilgili bilgilendirme, güncellemeler ve davetler sunmak için bu verileri işliyoruz.
 • Uyumluluğu sağlamak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, yeni müvekkillerin kimliklerini kontrol etmek ve kara para aklama ve/veya sahteciliği önlemek gibi amaçlar kapsamında temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu verileri, tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde işliyoruz.

 

III. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

 

Kişisel Verileri, aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşabiliriz:

 • İş Ortakları: İstanbul Patent, dünya çapında faaliyet gösteren hukuk ofisleri ve iş ortakları ile işbirliği içinde çalışabilmektedir. Size en iyi şekilde danışmanlık hizmetleri sunabilmek ve sizinle olan ilişkimizi yönetmek için veya yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde Kişisel Verileri yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla, bu yönde bir talebiniz ya da açık rızanız olması halinde, paylaşabilmekteyiz.
 • Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar: Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıların yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak bizim adımıza ve talimatlarımız doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlamak için Kişisel Verileri tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşıyoruz. Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar arasında; örneğin müvekkil alım sistemimizin, finans sistemlerimizin ve müvekkil ilişkileri yönetimi veri tabanlarımıza ilişkin hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere altyapı ve elektronik haberleşme hizmet sağlayıcıları; iş analitiği ve bilgilendirme faaliyetleri konusunda bize destek sağlayan üçüncü kişi danışmanlar ve konferanslar ile etkinliklere ev sahipliği yaptığımız mekanların sağlayıcıları yer almaktadır.

Söz konusu kişiler, imzaladığımız sözleşme hükümleri kapsamında, Kişisel Veriler için uygun düzeyde güvenlik sağlamakla ve bu tür Kişisel Verileri yalnızca bizim adımıza kullanmak ve işlemekle yükümlü kılınmaktadır.

 • Finansal kuruluşlar: Kişisel Verileri faturalama ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla finansal kuruluşlarla paylaşıyoruz.
 • Alıcı şirketler: İstanbul Patent A.Ş.’nin herhangi bir birleşme, devralma, varlık devri, hizmetlerin başka bir sağlayıcıya devri gibi işlemlere tabi olması ya da ödeme aczine düşmesi, iflas veya tasfiye süreçlerine tabi olması durumunda, Kişisel Verileri ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde herhangi bir alıcı şirket veya potansiyel alıcı ile paylaşabiliriz.

Zorunlu açıklamalar ve yasal hak talepleri: Düzenleyici kurumların veya kamu otoritelerinin talepleri veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe ya da herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme kararı veya başka türlü yasal talebe uymak amacıyla Kişisel Verileri paylaşıyoruz. Ayrıca, yasal haklarımızı, mülkiyet hakkımızı ve güvenliğimizi veya İstanbul Patent’in veya diğer kişilerin menfaatlerini ya da başkalarının haklarını, mülkiyet haklarını ve güvenliğini sağlamak veya korumak ya da yasal taleplere karşı savunmak için Kişisel Verileri paylaşıyoruz. Kişisel Verileri, işin bir kısmının ya da tamamının satışı veya devrine ilişkin olarak ihtiyaç duyulması veya uygulanan hukuki veya idari gereklilikler ya da mahkeme emri ile zorunlu kılınması halinde hükümet yetkilileri ve diğer kişiler ile paylaşabiliriz. Bunun yanında, elektronik ortamdaki yazışmalar için kullanmakta olduğumuz sunucular yurtdışında bulunmaktadır. Bize internet sitesi üzerinden veya doğrudan eposta aracılığı ile ulaştığınız ve kişisel veri sağladığınız hallerde, kişisel verilerinizi yurt dışına iletmiş olursunuz.  İnternet sitesi üzerinden veya e-posta ile bize ulaşmayı tercih etmemeniz halinde ofis telefonumuzdan bize ulaşmanız mümkündür.    

V. İlgili kişinin hakları

 

Veri sahibi olarak KVKK hükümleri uyarınca İstanbul Patent’e başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:


 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK kapsamında sitede yer alan iletişim linki üzerinden yer alan iletişim kanallarını kullanarak İstanbul Patent ile iletişime geçebilir, geri bildirimde bulunabilir ya da sorularınızı yöneltebilirsiniz.  Bu kapsamda iletilen başvurular, İstanbul Patent tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 

İlgili başvurularda, bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, başvurunun içeriğini destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, yaşanacak gecikmelerden İstanbul Patent sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötüniyetli başvurular karşısında İstanbul Patent yasal haklarını saklı tutar.

 

VI. Çerezler

 

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

İstanbul Patent A.Ş.

 

Web Tasarım Demircode | Demircode.com