Ulusal Başvurular

Endüstriyel Tasarım Tescili 
Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar için Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil başvurusunda bulunulmasını takiben, başvuru Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni’nde yayınlanmaktadır. Yayın tarihinden itibaren 6 aylık itiraz süresi içinde herhangi bir itiraz görmediği taktirde tasarım tescil kesinleşmektedir. Başvuru tarihinden itibaren 5 yıllık süre için tasarım koruma altına alınmaktadır. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenerek toplam 25 yıla kadar uzatılabilmektedir.
 
554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımların tescil edilerek korunması 24.06.1995 tarihinden itibaren mümkün hale gelmiş bulunmaktadır. Tasarımın tescili ile koruma altına alınan haklar tasarımın kullanılması bakımından önem arz etmektedir.
 
554 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17. Maddesi aynen şöyledir: “Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya süremez, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez, ticari amaçla kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz.”
 
Endüstriyel Tasarımların Korunmasının Amaçları ve İşlevleri Nedir ? 
Piyasaya sunulan özgün ürünlerin bir süre sonra tüketiciler tarafından benimsenmesini takiben, rakip kişi ya da işletmelerce aynı ya da çok benzerinin üretilerek gerçek hak sahibi aleyhine haksız rekabet yaratılması günümüzde oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Kuşkusuz böylesi gelişmeler tasarım tescilini elde etmiş hak sahiplerinin ticari kazançlarını olumsuz olarak etkilemekte, ürün ve firma imajına zarar vermektedir.
 
Taklit ürünlerle mücadele edebilmenin en kısa ve kolay yolu özgün ve yeni ürünün henüz piyasaya sunulmadan önce tasarım tescilinin kazanabilmesidir. Zira tasarıma ait tescil belgesi ile taklit ürünlere karşı 554. S. K.H.K’ne hükümlerine dayalı olarak cezai ve hukuki yaptırımların uygulanmasını talep etmek ve kısa zamanda taklit üretimin engellenmesi yönünde tedbirler alınmasını sağlayabilmek mümkündür.
 
Korumanın Tasarımcılar Açısından Önemi Nedir, Tasarımcılara Ne Sağlar ? 
Endüstriyel tasarımların yasal koruması öncelikle tasarımcı açısından son derece önemlidir. Zira tasarımcı, korumanın olması durumunda, ürettiği tasarımların tescil edilerek korunacağı ve taklit edilemeyeceği güvencesiyle her zaman yeni, özgün ve daha iyi tasarımlar üretmek konusunda isteklidir ve bu yönde sürekli çalışmalar yapar.
 
Tasarımcı ürettiği koruma altındaki tasarımlarının taklit edilmesi durumunda da üçüncü kişilere karşı her zaman güçlüdür ve hakkını yasal yollardan kısa zamanda ve kolayca arayabilme ve elde edebilme güvencesine sahiptir.
 
Taklitlerine karşı önlem alabilmekle tasarımcının adının ya da unvanının da lekelenmesi önlenebilmekte ve tasarımcıya ayrı bir güvence daha verilmekte ve ticari saygınlığı bu anlamda da desteklenmektedir.
 
Tasarımların tescil edilerek korunması, tasarımcıya geliştirdiği tasarımları içeren ürünleri üreterek pazarlamak için yatırım yapma yerine kimi ürünlerinin başkaları tarafından üretilmesi için lisans verme ya da bu hakkını başkalarına devretme yetkisini de sağlamaktadır. Bu değerlendirmeler tasarımcıların endüstriyel tasarımların yasal korumasının olduğu ülkelerde her zaman daha iyi tasarımlar üreterek ekonomiye daha büyük katkı sağlayabilme olanağına sahip olduklarını göstermektedir.
 
Korumanın Üreticiler Açısından Önemi Nedir, Üreticilere Ne Sağlar ? 
Endüstriyel tasarımların tescil edilerek korunması, tasarımcı olmayıp sadece üretim ile ilgili sanayiciler açısından da önemlidir. Tescil edilmiş ve korunmakta olan tasarımların hangileri olduğu bilindiğinden, bunların koruma süreleri öğrenilebildiğinden ve koruma süresi dolmuş tasarımların belirlenmesi son derece kolay olduğundan sanayiciler, koruma altında olmayan ya da koruma süresi dolmuş tasarımları içeren ürünleri herhangi bir kaygı olmadan üretebilme olanağına sahip olmaktadırlar.
Bunun dışında sanayiciler, korunmakta olan tasarımlara ait ürünleri yasal sorunlarla karşılaşmadan üretebilmek için tasarım sahiplerinden lisans ya da devir yoluyla üretim haklarını elde edebilmektedirler.
 
Endüstriyel Tasarım Başvurusu Yapılabilmesi İçin Gerekli Belgeler 

  1. 15 Adet Görsel Anlatım
  2. Endüstriyel tasarım tesciline konu olan ürürünün estetik görüntüsünü ya da süslerini ayrıntılı şekilde görüntüleyen fotoğraf ya da çizim olabilir. Tasarımın ayrıntılarının daha iyi korunabilmesi açısından ürünün değişik açılardan birden fazla görsel anlatımın kullanılması uygundur. Görsel anlatım 8cmx8cm Boyutlarında renkli, siyah-beyaz fotoğraf ya da çizim şeklinde olmalıdır.
  3. Görsel anlatımı içeren tarifname
  4. Tarifname, ürünün özellikleri ve görüntüsü hakkında bilgi veren kısımdır. Tasarımı benzerlerinden ayıran yenilik özelliği tarifnamede açıklanmalıdır.
  5. Vekaletname ve İmza Sirküleri
  6. Tasarımcının adı, soyadı ve adresi
  7. Tasarımın kamuya sunuluş tarihi
  8. Tasarım hakkı talep edenin adı, soyadı, uyruğu, adresi, telefon numarası, faks numarası

 
Tasarım Ön Araştırması
Tasarım ön araştırması, tescil başvurusuna konu olan tasarımın niteliği ve tasarım başvurusu yapan firmanın ünvanı esas alınarak iki ayrı şekilde yapılabilmektedir.
 
Tasarımın niteliğinin esas alındığı araştırmada tasarımın uygulandığı ürün ( örneğin bardak, döşemelik kumaş, çamaşır makinası vs.) belirtilmelidir.
 
Firma ünvanına göre yapılan araştırma sonucunda ise belirtilen firma adına yapılmış olan tüm tasarım tescil başvuruları ile alınmış tesciller saptanabilmektedir.